logo

E5, ca. 1926, Krzysztof Bieńkowski’s collection

E5, ca. 1926, Krzysztof Bieńkowski’s collection